Aanmelden

 

DNA


Schrijven, maken, bedenken, laten ontstaan, het “zit in je bloed”, in je DNA. Dat klinkt prachtig…. En ja, het is daadwerkelijk ook iets heel bijzonders om dingen te maken die betekenis hebben voor jou en voor mensen om je heen. Dat deze behoefte zo diep in het wezen van een creatieve geest verankerd ligt betekent echter ook dat een gevoel van algemeen welbevinden sterk afhankelijk is van de mate waarin en de wijze waarop “handen en voeten” gegeven kan worden aan de vervulling van die behoefte.

Verbrande schilderijen


Een mooi voorbeeld van deze paradoxale situatie kwam ik tegen in een radio-interview op NPO 1, ik meen in het programma “Kunststof”. Een kunstschilder probeerde de interviewer tevergeefs uit te leggen dat de vrijheid die hij als kunstenaar genoot om “te maken wat hij wilde” voor hem niet persé alleen maar een positief gegeven was. Hij ervoer elke dag opnieuw strijd. Strijd om dat wat hij zocht te maken ook daadwerkelijk gemaakt te krijgen. Veel van zijn gemaakte werken zag hij als “sporen van die strijd”; pogingen om aan te raken wat hij zocht. Tot grote verwondering van de interviewer ( “Maar u doet toch wat u leuk vindt, bent vrij om te doen wat u zelf wilt?”) had deze man er dan ook geen moeite mee veel van deze schilderwerken na verloop van tijd te vernietigen. Voor deze kunstenaar waren deze werken nooit een op zichzelf staand doel. Het waren producten gebleken van de stappen die hij had gezet om dichterbij dat Ene te komen. Die strijd vond hij allesbehalve “leuk”, maar deze strijd niet aangaan was voor deze man simpelweg geen optie. Dat zou namelijk een complete ontkenning van zijn eigen wezen zijn, met alle gevolgen van dien.

 

Leuk


In een levensbeschouwelijke context heeft “vrij zijn” bitter weinig van doen met “gewoon lekker doen wat je leuk vindt”. “Doen wat goed voelt” veronderstelt een handelwijze die gedreven wordt door behoefte aan moeiteloze bevrediging: een onmiddellijk gevoel van algemeen welbevinden van het individu, van aangename gewaarwordingen die een direct gevolg zijn van een door het individu gemaakte keuze. Dit sterk hedonistische uitgangspunt staat echter bijna haaks op de wijze waarop het begrip vrijheid in het voorbeeld van deze kunstschilder door hem wordt toegepast. Zijn vrijheid is gelegen in het feit dat hij er willens en wetens voor kiest zijn leven te wijden aan dat waar hij in gelooft. Hij is volledig bereid alle consequenties van die keuze daarbij voor lief te nemen. Ook als die niet “leuk” zijn, of zelfs tot soms zeer onaangename gewaarwordingen leiden. In deze context behelst het begrip vrijheid dus het vrijwillig aanvaarden van de volledige verantwoordelijkheid voor een eigen keuze.

Nu klinkt dit misschien nogal zwaar op de hand allemaal, maar in mijn ogen is deze opvatting van het begrip vrijheid juist een heel bevrijdende, zeker voor artiesten.

 

Volg je hart


Uitgaand van dit begrip ontstaat er namelijk ook ruimte voor een heel ander idee van dat wat de artiest blijvend voldoening geeft.

Ten eerste: artiest-zijn hoeft dan namelijk niet te worden gedragen door een aaneenschakeling van aangename ervaringen die we in de categorie “leuk” kunnen plaatsen: roem, status, welvaart. Ervaringen die, als ze een doel op zich zijn geworden, vanwege de vluchtigheid ervan de artiest veroordelen tot een constant najagen van deze vormen van succes. In een cultuur als de onze, waarin “waarde” steeds meer dient te kunnen worden uitgedrukt in termen van valuta, wordt het voor een artiest ook een steeds grotere uitdaging om de relevantie van wat hij maakt zelf niet ook langs de dollar-lat te leggen.
Dit klinkt mij nu niet bepaald als “vrijheid” in de oren...

 

Wat dan wel?

Wel, er zijn - naast de vele momenten van strijd, twijfel, frustratie en vrees die het artiestenpad zo rijkelijk van kleur voorzien - herinneringen diep in mijn geheugen gegrift van ogenblikken waarbij ik met heel mijn lijf voelde dat ik precies daar was waar ik moest zijn, op het moment dat ik er moest zijn, met de mensen met wie ik daar was. De voldoening die ik dan en daar voelde en de dankbaarheid voor die life-changing moments (excuse my Dutch) zijn van een kracht en diepte die alle moeite en beproeving die ik heb ervaren in mijn bestaan zin geven. Die momenten zijn op mijn pad gekomen, omdat ik er zelf voor de volle 100% voor heb gekozen om dit pad te bewandelen, zonder precies te weten wat het mij zou brengen. Omdat ik mijn hart echt wil volgen, ook als het betekent dat ik dat op mijn tandvlees moet doen. De voldoening die ik beschrijf is in mijn ogen het gevolg van de ware vrijheid die ik op dat soort momenten echt voel.

Deze voldoening staat los van al of niet behaalde doelen, tastbare resultaten, eindproducten, bereikte doelgroepen, maar kan zelfs voelbaar zijn op momenten dat je als maker worstelt met de consequenties van je keuze voor een makersbestaan.


Samen


Ten tweede: een ander belangrijk aspect van deze bevrijdende opvatting van het begrip vrijheid is het verschil in perspectief: als het gaat om “doen wat je leuk vindt” is behaalde voldoening een uitsluitend individualistisch gegeven. Een bekend gezegde luidt: “Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt wanneer je het deelt.” Vanuit het hedendaagse perspectief zou je kunnen zeggen dat hier bedoeld wordt dat je aan de wereld kenbaar moet maken wat jouw geluk is. Op social media delen we dan bijvoorbeeld ook massaal onze eigen (succes)verhalen, in een soort eenrichtingsverkeer dat twee kanten op gaat.

Het zou echter ook wel eens om daadwerkelijk “delen” kunnen gaan: het gezamenlijk ervaren van een zingevend moment.

Als een artiest werkt vanuit ware vrijheid, zal hij, niet gedreven door externe succesfactoren, een andere vorm van contact met zijn publiek ervaren. Het is mijn overtuiging dat een artiest die zichzelf met zijn werk ondergeschikt durft te maken aan het wonder dat ten grondslag ligt aan dat wat hij maakt, zich daar onvoorwaardelijk aan overgeeft en dit wonder “ego-loos” deelt met het publiek, het meest waardevolle geeft wat een artiest in mijn ogen aan de mensen om zich heen kan geven: de inspiratie en ruimte om volledig te zijn, in en op dat moment, met iedereen die daar is.

Het geluksmoment dat daaruit kan ontstaan is per definitie geen individualistisch gegeven, en in mijn ogen juist daarom des te meer van existentiële waarde.

 

Artistieke ontwikkeling


Hoe waardevol zijn de verbrande schilderijen voor de kunstenaar geweest? In de ogen van de interviewer vertegenwoordigden deze schilderijen een waarde, omdat het werken van die kunstschilder waren. Door deze te verbranden, ging alle waarde verloren. In de ogen van de kunstschilder echter, was de waarde van deze schilderijen niet gelegen in de werken zelf, maar in de weg die hij doorlopen had tijdens en door het maken ervan. Die waarde werd niet aangetast door het verbranden ervan... Wat een vrijheid!

Vanuit die vrijheid werken we graag met alle artiesten die het aandurven om zich over te geven aan de consequenties van hun eigen, bewuste keuze om een maker te zijn en hun onvoorspelbare pad met dat van ons te doen kruisen. Ons Artist in Progress programma is gebaseerd op deze vrijheid.

Of je nu al jarenlang muziekmaker bent, of net je eerste serieuze stappen zet op dit pad, als je deze vrijheid aandurft, staat er geen maat op je groei. Spring met ons mee, jij bent welkom!

 

Emiel Scholsberg

Directeur Stichting BMEC

Artistic research als brug naar blijvend succes.

Wij bieden als enige in Nederland zowel een 1- als 2-jarig traject met een compleet programma dat door de opzet geschikt is voor makers in alle disciplines ( ook electronic music production, rap en music composition).

Of je nu al jarenlang muziekmaker bent, of net je eerste serieuze stappen zet op dit pad, als je de vrijheid die artistic research biedt aandurft, staat er geen maat op je groei. Spring met ons mee, jij bent welkom!

Dit is de praktijk

Ervaring is een kostbaar goed. Het Artist in Progress traject is dan ook niet "gebaseerd op de praktijk", maar is die praktijk!

We spelen geen schooltje, maar bieden volop de gelegenheid om ervaringen en inzichten op te doen die voor een artiest van onschatbare waarde zijn voor het vinden van zijn of haar eigen weg. 

Artistieke ontwikkeling = verbinding

Voor veel mensen, of ze nu aan het prille begin staan van een loopbaan in de muziek, of al jaren actief zijn in deze wereld,  blijkt het vaak moeilijk om geestverwanten te vinden. Tijdens dit traject, dat door sommigen als een  vooropleiding wordt ingezet, maar door anderen vaak weer veel meer als een persoonlijk, artistiek ontwikkelingstraject,  werk je met allemaal mensen die net als jij zich graag verder willen ontwikkelen en daar hard voor willen werken. Vind hier de start van je onmisbare netwerk!

 "Artist in Progress" programma uniek in NL.

Wij bieden al meer dan 10 jaar als enige in Nederland zowel een 1- als 2-jarig deeltijdtraject aan, volledig gericht op artistieke ontwikkeling. 

Je hoeft geen specialist te zijn in een specifieke discipline, alle muziekmakers zijn welkom! Door het complete palet aan expertise dat we in huis hebben, wordt dit deeltijdtraject ook wel ingezet als vooropleiding in één van onderstaande disciplines: bas, drums, gitaar, songwriting, vocals, rap, electronic music production, toetsen en music composition. Zoek je het echter niet om weer "naar school te gaan", maar wil je je wel verder ontwikkelen, dan kan dit genrevrije programma zeker ook iets voor jou zijn!

Wegwijs in Electronic Music Production & Technology?

Veel musicproducers zijn autodidact en werken vaak alleen. Een waardevol, maar tijdrovend proces. Wil je meer inzicht in zaken als workflows, FX en sidechains, mixing en mastering, om jouw tracks op niveau te krijgen, of zoek je naar impulsen om je ideeën verder te ontwikkelen? We geloven in wederzijdse inspiratie. Come join the club...  Ons deeltijd Artist in Progress programma is genrevrij, dus alle stijlen zijn welkom!

Something to say?

Ambitie. Art. Ambacht. 

Voor een artiest onlosmakelijk verbonden begrippen. Heb jij wat te vertellen..? Ontdek hoe je jouw Art, jouw Ambitie en jouw Ambacht kunt verbinden op een manier die voldoening geeft, en jou daarmee een bron van inspiratie doet zijn voor de wereld om je heen.