Tijd voor nieuwe ideeën? Klaar met de zolderkamer?
Virtual tour Artist in Progress...
Inspire & get Inspired
Op zoek naar inspiratie?

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Regels, regels, regels. Helaas, een noodzakelijk kwaad. Om het een en ander goed te kunnen stroomlijnen en het administratieve werk tot een minimum te beperken (we blijven tenslotte muzikanten nietwaar…) is het noodzakelijk dat we een aantal richtlijnen in acht nemen. Helemaal onderaan de pagina kun je de voorwaarden ook downloaden waarmee je je akkoord verklaart als je je bij ons inschrijft als cursist. Zulke voorwaarden klinken altijd wat kil en onpersoonlijk, maar willen we toch niet nalaten te vermelden.

Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Stichting BMEC, gevestigd te Tilburg

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Cursus, Training, Opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, premaster en masterclasses zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.


Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het inzenden per post, of e-mail van een door opdrachtnemer verstrekt, ondertekend inschrijfformulier.

2.2 Alle cursussen, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.


Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2 Inschrijving is niet overdraagbaar op derden. In geval van verhindering is opdrachtgever niet gerechtigd een vervanger te sturen.

3.3 Annulering is tot 1 maand (30 dagen) vóór aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.4 Na ondertekening van de opdracht/inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

3.5 Tussentijds annuleren is niet mogelijk. Opdrachtgever is alsdan volledige betaling verschuldigd. Er kan hiervan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgeweken, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

3.6 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen tussentijds organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering; om aan al dan niet voorziene wijzigingen in groepssamenstellingen tegemoet te komen en/of om interne personele bezettingwijzigingen op te vangen.

Artikel 4: Betaling

4.1 In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.2 In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Opdrachtnemer brengt hiervoor een toeslag in rekening van 5% van het cursusgeld. Opdrachtgever ontvangt hiertoe van opdrachtnemer per email één factuur waarop de afgesproken termijnen staan vermeld, welke middels automatische incasso door Opdrachtgever wordt voldaan. Opdrachtgever dient opdrachtnemer hiertoe te machtigen bij inschrijving.

4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering opeisbaar.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.5 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

4.6 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

4.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

4.8 De buitengerechtelijke incassokosten voor business-to-business-vorderingen worden berekend op grond van rapport Voorwerk II en bedragen tenminste € 40,- (exclusief BTW). Daarnaast worden er registratiekosten berekend. Deze registratiekosten bedragen € 25,- (exclusief BTW).

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door opdrachtnemer verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan opdrachtnemer toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan, of in gebruik te geven.

5.2 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een vervangende les. In geval van duidelijk aanwezige overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor opdrachtgever. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van toeleveranciers, plotseling opkomende, niet direct te verhelpen storingen van apparatuur van opdrachtnemer.

6.4 De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever tijdig over eventuele wijzigingen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

6.6 Voorzover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

6.7 Inzake de door opdrachtnemer aangeboden opleidingen, wordt de opdrachtgever toegang verstrekt tot de online leeromgeving voor een periode van maximaal 12 maanden.

6.8 Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het correct doorlopen van alle aanmeldingsprocedures bij de onderwijsinstellingen waar opdrachtgever wenst toegelaten te worden. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding en inschrijving bij externe instituten voor de gewenste vervolgopleiding.

6.9 Het door opdrachtnemer geboden onderwijs streeft ernaar afgestemd te zijn en blijven op het onderwijs zoals dat op desbetreffende HBO muziekvakopleidingen in Nederland wordt gegeven, in zoverre zich dit laat verenigen met de eisen die de dagelijkse beroepspraktijk waartoe deze instituten opleiden stelt. Zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. Succesvol afronden van de door opdrachtnemer geboden vooropleiding betekent dat opdrachtgever over een niveau beschikt dat op deze HBO opleidingen als toelaatbaar kan worden beoordeeld.

6.10 Opdrachtnemer verplicht zich ertoe een jaarplanning aan opdrachtgever te verstrekken bij aanvang van de cursus, en eventuele wijzigingen zodra bekend te communiceren via de hiertoe overeengekomen kanalen.

Artikel 7: Klachten – geschillen

7.1 In geval van ontevredenheid bij opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de opdracht moet dit gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden via email (emiel@bmec.nl), uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe binnen 2 weken op de klacht te reageren.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7.3 Klachten worden door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld.

7.4 Mochten opdrachtnemer en opdrachtgever er niet samen uit komen, dan zal de klacht in behandeling worden genomen door mr. J.A. Liewes (jurist), te Sint Oedenrode. Verdere contactgegevens zullen door opdrachtgever worden verstrekt.

7.5 De onafhankelijke derde bevestigt binnen 2 weken ontvangst van de klacht, en neemt deze binnen 4 weken in behandeling.

7.6 De uitspraak van de onafhankelijke derde is voor beide partijen bindend.

7.7 Afgehandelde klachten worden voor een termijn van 1 jaar bewaard.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Persoonsregistratie

9.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld. Opdrachtnemer verstrekt aan opdrachtgever alle relevante informatie over de behandeling en het gebruik van persoonsgegevens via de website: https://www.bmec.nl/amevo/privacy/

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Hier kun je het pdf document met de Algemene Voorwaarden downloaden

Coming up next

Latest news

Waar wil je naar zoeken?